2019. január 16. Szerda,  Gusztáv  
   
 
 
KöszöntőKórházunkról Szakrendeléseink Osztályaink Egynapos sebészeti szakellátásMinőségirányítás BetegségmegelőzésBetegtájékoztatókTudományos előadások programjaiKórházi alapítványok Hasznos információk Hírek közlemények HirdetőtáblaDolgozói kedvezményekEurópai Uniós pályázataink
 
 
Letölthető nyomtatványokBetegtájékoztatókBabamentő inkubátor Betegjogi képviselőMagánrendelésekÖnkéntes segítőkKözösségi szolgálatSzolgáltatások Diabetes klub Szakpszichológia VimorHázirend Látogatás a kórházbanAdatvédelmi szabályzatVárólista szabályzatTérítési díj szabályzatSzerződések 2013 - 1. negyedévesSzerződések 2013 - 2. negyedévesSzerződések 2013 - 3. negyedévesSzerződések 2013 - 4. negyedévesSzerződések 2014 - 1. negyedévesKözbeszerzési összegzés 2014Szerződések 2014 - 2-3. negyedévesKözbeszerzési terv 2014Szerződések 2014 - 4. negyedévesSzerződések 2015 - 1. negyedévesSzerződések 2015 - 2. negyedévesSzerződések 2015 - 3. negyedévesSzerződések 2015 - 4. negyedévesKözbeszerzési terv 2015Szerződések 2016 - 1. negyedévesSzerződések 2016 - 2. negyedévesSzerződések 2016 - 3. negyedévesSzerződések 2016 - 4. negyedévesÖsszesített statisztikai adatok 2016 évi közbeszerzésekrőlKözbeszerzési terv 2017ÁEEK 2017-es közbeszerzési terv visszaigazolásaTeljességi nyilatkozatÉves beszámoló 2016Szerződések 2017 - 2. negyedévesSzerződések 2017 - 1. negyedéves
 


Ellátás racionalizálása a Réthy Pál KórházbanElérhetőség, megközelítésVárólista
Hasznos információk Önkéntes segítők
TÁJÉKOZTATÁS KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL

Az önkéntes tevékenység írásbeli szerződés megkötésével létrejött ellenszolgáltatás nélküli jogviszony (tehát érte díjazás nem jár, ingyenes!) a befogadó szervezet tevékenységi körén belül, melynek tartalmát, feltételeit jogszabály határozza meg.

 

1. ÉLETKORI MEGSZORÍTÁSOK:

1.1.A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. Önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

1.2. A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
   ba) tanítási napon a napi két órát.
   bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

2.2. A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.


2. A FOGADÓ SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI:

2.1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
2.2. a szükséges pihenőidőt,
2.3. a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
2.4. tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét biztosítani.
2.5. A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni
a) az önkéntesek foglalkoztatását,
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat.
Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő alkalmi foglalkoztatásának előzetes bejelentésére nincs lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. Az adatokban bekövetkező változást az azt követő tizenöt napon belül kell bejelenteni.


3. AZ ÖNKÉNTES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet,
a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint
b) amelynek ellátását jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki.

3.2.Nem láthat el olyan tevékenységet, amelyet a szolgáltatóval más jogviszonyban végez vagy munkaköri feladatai között szerepel, illetve építési engedélyköteles munkában nem vehet részt. A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.

3.3. Köteles a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni.

3.4. A tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

3.5. Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

3.6. Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása
a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.


4. ELLENSZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut.
4.2. Nem minősül ellenszolgáltatásnak különösen:
-   a tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és anyag,
-  a tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett összeg,
- a tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,
-  iskolarendszeren kívüli képzés költségei,
- az önkéntes tulajdonában vagy használatában állóeszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése,
- az önkéntesnek nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.

Tisztelettel: Fehérné dr. Kovács Ildikó

 

Foglalkozás egészségügyi Kft.Aranymérleg GyógyszertárBiztonsági tanácsadóSürgősségi betegellátásÁllásajánlatokBetegelégedettségi kérdőív LinkekBetegségekről érthetően Gyógyszer információkSzavazás
Jelenleg nincs szavazási kérdésünk!