2019. február 20. Szerda,  Aladár és Álmos  
   
 
 
KöszöntőKórházunkról Szakrendeléseink Osztályaink Egynapos sebészeti szakellátásMinőségirányítás BetegségmegelőzésBetegtájékoztatókTudományos előadások programjaiKórházi alapítványok Hasznos információk Hírek közlemények HirdetőtáblaDolgozói kedvezményekEurópai Uniós pályázataink
 
 
 


Ellátás racionalizálása a Réthy Pál KórházbanElérhetőség, megközelítésVárólista
Minőségirányítás
Minőségirányítás
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet minőségpolitikája

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba, valamint a megyeszékhely vonzáskörzete lakosságának egészségügyi ellátásában központi szereppel bíró intézménye.

Tevékenységünk alapját az orvoslás szakmai és etikai értékei, a nemzetközi minőségirányítási alapelvek, valamint a minőségjellemzőknek való megfelelés képezi.

Célunk elérése érdekében olyan munkakultúrát alakítunk ki, amely:

-  a betegellátás szakmai színvonalában a nemzetközi elvárásokat kívánja biztosítani; a diagnosztikai, a gyógyítási és az ápolási tevékenységek folyamatos fejlesztésén keresztül.

-  megvalósítja a fejlesztések fő irányát célzó klinikai hatékonyság fontos körülményeként meghatározott klinikai kockázatkezelést.

-   törekszik az olyan infrastruktúra biztosítására, ami hozzájárul a biztonságos, sikeres és költséghatékony munkavégzéshez, a betegek elégedettségéhez.

-  stratégiai kérdésként kezeli az intézet gazdasági stabilitásának fenntartását és a jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítását.

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet által nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítása valamennyi munkatárs feladata. Az elkötelezett menedzsment a klinikai folyamatirányítás során olyan szervezeti kultúra és munkahelyi légkör kialakítására törekszik, melyben mindenkinél belső igényként jelentkezzen a színvonalas - elvárásokhoz igazodó - munkavégzés.

Fejlődésünk érdekében olyan módszereket és eljárásokat alkalmazunk, amivel biztosítható a hatékony és piacképes működés.


Céljaink elérésének garanciáit a minőségirányítási, szervezeti és működési rendszerünk folyamatos fejlesztésében, az elvárt szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező munkatársak alkalmazásában, a képzés és továbbképzés ösztönzésében,
a minőségi munka elismerésében és az erőforrások optimális kihasználásában látjuk.


A minőségpolitika deklarálásával intézményünk küldetésének és stratégiai célkitűzéseinek teljesülését követjük, és gondoskodunk annak széleskörű tudatosításáról azért, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát, így az érdekelt felek - betegek, hozzátartozók, munkavállalók, fenntartó intézmény és a finanszírozást nyújtó biztosító(k) - elégedettségét folyamatosan javíthassuk.Békéscsaba, 2014. július 1.

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos
Bevezetés

Az egészségügy szerte a világon a gazdaság egyik legnagyobb szektora, és a szolgáltatási szektoron belül a legnagyobb ágazata.
Az egészségügyi ellátás minőségének biztosítása és folyamatos javítása nagy kihívás a mai egészségügyi ellátásban tevékenykedő valamennyi szakember számára.
A társadalom kiemelt figyelmet tulajdonít az egészségügyi ellátás színvonalának, az ahhoz való hozzáférésnek.
Egyre inkább eltérés mutatkozik az orvosilag lehetséges és gazdaságilag finanszírozható ellátási formák között. Az orvostudomány lendületes fejlődését a gazdaság nehezen tudja követni. Szinte minden esetben az igényektől jelentősen elmaradó források állnak rendelkezésre.
Az egészségügy jelenlegi (gazdasági-finanszírozási) viszonyai közepette nem mellékes, hogyan gazdálkodik egy egészségügyi szervezet.
Gazdasági szempontból igen lényeges a folyamatok kézben tarthatósága. Emellett a szolgáltatónak képesnek kell lennie az eredményes és klinikailag hatékony egészségügyi szolgáltatás nyújtására, amelyben a beteg ember számára jó szakmai színvonalon, az ellátással való elégedettség és a legnagyobb egészségnyereség érhető el, az erőforrások optimális felhasználásával, a lehető legkisebb kockázat árán.
A biztonságos ellátás igénye, a szolgáltató ellátottak iránti felelőssége, nem vethető össze szinte semmilyen más szolgáltatási tevékenységek felelősségének súlyával. Ez a felelősség olyan szervezési és szabályozási feladatot ró a szolgáltatóra, amelyek következetes végrehajtása képes garantálni a szervezet erőforrásaiból létrehozható legmagasabb szintű ellátást.
A megbízható klinikai és gazdasági alapokon nyugvó, magas szintű ellátás igényének kielégítéséhez célszerű eszköz egy szisztematikusan felépített minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése egy egészségügyi szervezetben, amely garantálja az ellátás minőségének fenntartását, és módszereivel lehetőséget teremt a fejlesztésre. Kialakul egy rendszerszemlélet, amely lehetővé teszi a különböző szinteken jelenlévő szakmai előírások, működési szabályzatok, szakmai minimumfeltételek, szervezeti felépítés, gazdasági és pénzügyi feltételek egységbe szervezését és egységes szempontok szerinti működtetését.

A minőségügyi rendszer kialakítása a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben


Minőségirányításunk alapját az ISO minőségügyi rendszer képezi.

Intézményünkben a minőség ügye iránt elkötelezett vezetés számára fontos, hogy betegeink a lehető legjobb minőségű ellátásban részesüljenek.
Az ellátás folyamatának támogatása céljából döntött a minőségirányítási rendszer bevezetéséről. Bízva abban, hogy az irányítás minőségére, a betegekkel való bánásmód minőségére, mind pedig a szakmai tevékenység minőségére kedvező hatást gyakorol tevékenységeink rendszerbe foglalása. A minőségügyi rendszer tanúsítása garanciát jelent a beteg, a tulajdonos és a finanszírozó számára egyaránt.

Minőségügyi rendszerünk fejlődése


Intézményünk 1999-ben kezdte meg a felkészülést az MSZ EN ISO 9002:1996 szabvány követelményei szerint működő minőségbiztosítási rendszer bevezetésére és a tanúsítás megszerzésére.
2001 02.08. - án a DEKRA ITS által Intézményünk tanúsításra került.
A DEKRA ITS által, évente elvégzett felügyeleti auditok jó eredménnyel zárultak. 2003-ban. az ISO 9001-2000 szabványra való áttérésen dolgoztunk, és ezen szabvány szerint is elnyertük a tanúsítást.
2006-ban sikeres megújító audit történt Intézményünkben.
2009-ben a újonnan bevezetett ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint nyertünk tanúsítást.
Működési folyamatainkba fokozatosan beépítjük a Magyar Egészségügyi Elleátási Standardok elvárásait, integrált tanúsítás kötelezettsége nélkül. Az ellátási standardoknak való megfelelés mértékét belső auditjaink során vizsgáljuk.


A minőségirányítási csoportot 1 fő minőségügyi vezető, 1 fő minőségügyi menedzser, 1 fő adminisztratív munkatárs, 19 képzett belső auditor, 30 fő osztályos minőségbiztosítási felelős alkotja.

Dekra tanúsítván

Tanusitvany_2014.jpg

Minőségügyi rendszerünk működése
A minőségügyi rendszer folyamatos fejlesztésére törekedve határozzuk meg napi teendőinket.
Minőségügyi rendszerünket az ISO 9001-2008 szabvány követelményeit beépítve, dokumentációnk hierarchiáját megalkotva vezettük be és tartjuk fenn.

Folyamataink tervezése során meghatározzuk az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó minőségcélokat és követelményeket. Megtervezzük az újabb folyamatok és dokumentumok kialakításának szükségességét, a szolgáltatással kapcsolatos konkrét erőforrások megteremtését. A minőségcélok teljesültségének mértékét évente elemezzük.
A betegellátás igényeinek hatékony kielégítése érdekében érvényes eljárási utasításaink szerint gondoskodunk tevékenységeink megfelelő megtervezéséről a kapacitások (volumen-korlátok), illetve az erőforrások optimális figyelembevételével.

Személyi erőforrásaink biztosítását a minimumfeltételeknek megfelelő szakembergárda alkalmazásával, képzésével és továbbképzésével valósítjuk meg. A felelőségi és hatáskörök szabályozásainkban pontosan meghatározottak.
Dolgozói elégedettségmérést 2003-tól végzünk, eredményét a felső vezetés évente értékeli.

A betegellátást érintő fő és egyéb támogató folyamataink szisztematikus ellenőrzése a belső auditok során valósul meg. Képzett és a vizsgált területtől független belső auditoraink évente teljes körű belső auditot végeznek. A belső auditok, és a hibajavító intézkedések eredményeit a vezető testületek értékelik, majd erről dolgozói fórum keretében részletesen tájékoztatjuk dolgozóinkat.

A kórházunkban működő infekciókontroll tevékenység során foglalkozunk az intézményben ápolt betegekkel, az egészségügyi személyzettel, keressük a közöttük ténylegesen előforduló, vagy csak lehetséges fertőzések láncszemeit.

Szolgáltatási folyamataink színvonalát jól képzett orvosaink, a szakmai irányelvek, protokollok következetes betartásával biztosítják betegeink számára.

Gazdasági hatékonyság eredményeinek nyomon követése érdekében adatgyűjtő, feldolgozó és elemző rendszert működtetünk, amely objektív controlling adatokra támaszkodik.

A hazai intézmények teljesítéseivel, eredményeivel való összemérés érdekében gondoskodunk a megfelelő információk beszerzéséről és a szükséges elemzések végrehajtásáról, amelyek lehetővé teszik az előző időszakok eredményeihez való viszonyítást, a trendek felismerését.
Adatainkat összevetjük az országos indikátor adatbázisokkal.

A működési folyamatok rendszeres értékelése a Vezetői átvizsgálás során, a Szakmai Vezetői Testület, az Igazgató Tanács és a Vezetői Értekezlet megbeszélésein történik.
A felső vezetés évente két alkalommal elvégzi a minőségmenedzsment rendszer átvizsgálását.

A szolgáltatásnyújtás során feltárt eltérések, nem megfelelőségek vagy esetleges kockázatok kezelésének módját folyamatleírásban rögzítettük.
Szabályozza a fogyóanyagok, eszközök, orvostechnikai eszközök, berendezések átvétele során észlelt hibák kezelését, az igénybevett szolgáltatás nem megfelelősségének kezelését, a betegellátás során észlelt problémák kezelését, a betegellátást támogató folyamatok működésében feltárt eltérések kezelését, és a betegpanaszok, reklamációk kezelését

A betegelégedettségi vizsgálatok eredményeit folyamatosan nyomon követjük. A visszacsatolás eredményeként, a jelzett problémákat a lehetőségek szintjén az osztályvezető főorvosok, illetve az intézményvezetés korrigálja.
Betegelégedettségi felméréseink hatására egyes osztályainkon épületrekonstrukciók eredményeképpen a hotelszolgáltatás színvonalán, illetve a kliensbánásmód minőségén sikerül(t) javulást elérni.

A megelőző tevékenység során az intézmény meghatározza azokat a területeket, amelyek magasabb kockázatot jelentenek a szolgáltatást igénybevevők, a szolgáltatásban dolgozók és más érdekelt felek számára. Ezekre a területekre a kockázatok csökkentése érdekében felmérést és elemzést végez, és stratégiákat dolgoz ki.

Minőségügyi rendszerünk rövidtávú fejlesztési iránya a környezetirányítási tanúsítvány megszerzése.

 

Foglalkozás egészségügyi Kft.Aranymérleg GyógyszertárBiztonsági tanácsadóSürgősségi betegellátásÁllásajánlatokBetegelégedettségi kérdőív LinkekBetegségekről érthetően Gyógyszer információkSzavazás
Jelenleg nincs szavazási kérdésünk!